thomas durner

algemene voorwaarden

1 Definities en toepasselijkheid
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Durner Projecten: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: de onderneming Durner Projecten gevestigd en zaakdoende aan de Fazantenweg 101 in Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34330880.
- Klant: iedere derde, onderneming of privé persoon, met wie Durner Projecten een Overeenkomst aangaat.
- Overeenkomst: de overeenkomst tussen Durner Projecten en de Klant ter uitvoering van een Opdracht;
- Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Durner Projecten;
- Opdracht: de opdracht van een Klant aan Durner Projecten om een Product te ontwerpen en/of te leveren zoals verwoord in de Overeenkomst;
- Product: het (eind)resultaat van de Opdracht;
- Website: de website durner-architects.com die door Durner Projecten wordt beheerd;
- Gebruiksvoorschriften: de door Durner Projecten gecommuniceerde voorschriften voor de wijze van gebruik van een Product, al dan niet op van Durner Projecten afkomstige dragers vastgelegd en/of in audiovisuele producties (o.a. filmpjes) van Durner Projecten verwerkt.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Klant en Durner Projecten gesloten Overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk overeengekomen worden tussen Klant en Durner Projecten. De Klant accepteert de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
3. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Durner Projecten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Klant wordt door Durner Projecten uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 Offertes en aanbiedingen
1. Offertes en aanbiedingen van Durner Projecten zijn vrijblijvend, twee maanden geldig en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2. Durner Projecten kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De door Durner Projecten opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.
4. Prijsopgaven van Durner Projecten kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene omstandigheid of verandering in de werkzaamheden.
5. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Durner Projecten verstrekte materialen en gegevens – van welke aard ook - waarop Durner Projecten de offerte en uitvoering van de Opdracht baseert.

3 Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Durner Projecten. Opdrachten worden schriftelijk door de Klant bevestigd. Indien de Klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Durner Projecten begint met het uitvoeren van de Opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Eventuele nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Durner Projecten pas nadat deze schriftelijk door Durner Projecten zijn bevestigd.

4 Contractsduur, uitvoering en wijziging Overeenkomst

1. De Overeenkomst tussen Durner Projecten en de Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien tussen hen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Durner Projecten spant zich ervoor in om de Opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de Klant naar beste kunnen en weten te behartigen en te streven naar een voor de Klant bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal Durner Projecten de Klant op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
3. De Klant doet al datgene, hetgeen redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Durner Projecten mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan Durner Projecten aangeeft of waarvan de Klant begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht.
4. Een door Durner Projecten opgegeven termijn voor het uitvoeren van de Opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Durner Projecten derhalve schriftelijke in gebreke te stellen. Durner Projecten dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
5. Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de Opdracht:
a het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de Klant voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen; en
b het doen van onderzoek naar het bestaan van intellectuele en/of industriële rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden of soortgelijke rechten.
6. Voordat tot de uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in alle redelijkheid in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het eindresultaat te controleren en goed te keuren.
7. Durner Projecten heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
8. Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen factuurbedrag door Durner Projecten worden verhoogd of verlaagd. Durner Projecten zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
9. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen kunnen voor de Klant geen redenen vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst, indien dergelijke afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. Durner Projecten is, onverminderd zijn andere rechten waaronder maar niet uitsluitend het recht op schadevergoeding, bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst terstond en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
a de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b na het sluiten van de Overeenkomst Durner Projecten ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;
• de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid te lang uitblijft of onvoldoende is;
c door vertraging aan de zijde van de Klant in redelijkheid niet langer van Durner Projecten kan worden verlangd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
d zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Durner Projecten kan worden verlangd.
2. Indien de Klant de Overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door Durner Projecten, is de Klant, naast de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan door Durner Projecten verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd.
3. De schadevergoeding bedoeld in dit artikel 5 omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door Durner Projecten op eigen naam voor de voorbereiding en uitvoering van de Opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van de prijs die de Klant bij volledige uitvoering van de Opdracht verschuldigd zou zijn.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Durner Projecten op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Durner Projecten de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn (overige) aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
5. Zowel Durner Projecten als de Klant hebben het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen uit hoofde van de Overeenkomst worden terstond opeisbaar, indien ten aanzien van de andere partij een (aanvraag voor) faillissement, (voorlopige) surséance, of schuldsanering wordt ingediend.

6 Overmacht
1. Indien Durner Projecten door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan zijn verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, worden die verplichtingen uit de Overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. In geval van overmacht aan de zijde van Durner Projecten heeft de Klant geen recht op enige (schade)vergoeding.
3. Onder overmacht van Durner Projecten wordt in ieder geval verstaan: elke omstandigheid, van welke aard ook, die Durner Projecten niet kan worden toegerekend, indien deze niet is te wijten aan de schuld van Durner Projecten, noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor risico van Durner Projecten komt.

7 Levering en inontvangstneming
1. Indien het Product zich daarvoor leent, wordt het Product als bouwpakket geleverd.
2. Indien het Product zich daarvoor leent, kan de Klant bij de bestelling kiezen of hij het Product wil ophalen of dat Durner Projecten het Product tegen verzendkosten naar de Klant laat opsturen.
3. De hoogte van de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen aan de Klant kenbaar gemaakt.
4. In het geval dat een door Durner Projecten met de Klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegerekend, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat deze ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
5. De Klant is gehouden het geleverde Product te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde Product overeenstemt met hetgeen met Durner Projecten is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande in de Overeenkomst hebben vastgelegd.
6. Het risico van verlies, beschadiging, diefstal of waardevermindering van het Product gaat op de Klant over op het moment waarop het Product in de macht van de Klant wordt gebracht.
7. Durner Projecten dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst door de Klant eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn verplichting na te (doen) komen, dan wel eventuele fouten te (doen) herstellen of schade te (doen) beperken of op te (doen) heffen.

8 Klachten en reclame
1. Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zeven werkdagen na levering van het Product, schriftelijk aan Durner Projecten meegedeeld, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht het Product volledig te hebben aanvaard als zijnde conform de Overeenkomst.
2. Klachten worden door Durner Projecten binnen twee maanden na ontvangst van een klacht afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van twee maanden in alle redelijkheid onverhoopt niet mogelijk blijkt, zal de Klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
3. Indien vaststaat dat een Product gebrekkig is en dienaangaande tijdig en correct door de Klant is gereclameerd, zal Durner Projecten het gebrekkige Product binnen een redelijke termijn na retourontvangst daarvan, ter keuze van Durner Projecten:
• indien retournering in alle redelijkheid niet mogelijk is, het Product vervangen; dan wel
• zorg dragen voor herstel van het Product; dan wel
• de Klant een vervangende (schade)vergoeding aanbieden.
Ingeval van vervanging is de Klant gehouden om het te vervangen Product aan Durner Projecten te retourneren en de eigendom daarover aan Durner Projecten te verschaffen, tenzij Durner Projecten anders aangeeft.
4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten van Durner Projecten die daardoor ontstaan, waaronder onderzoekskosten, integraal voor rekening van de Klant.

9 Ontbindingsrecht Klant bij koop op afstand
1. Ingeval van koop op afstand als bedoeld in afdeling 9A van Titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) heeft de Klant het recht gedurende zeven werkdagen na levering van het Product de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde Product te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd, onbeschadigd en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. Durner Projecten zal bij een dergelijke ontbinding binnen dertig dagen na ontvangst van het Product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het bestelde Product wordt de Klant door Durner Projecten (nogmaals) schriftelijk gewezen op de vereisten voor gebruikmaking van het ontbindingsrecht.
2. Indien de Klant de Overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel 9 ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het Product voor rekening van de Klant.
3. Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing indien geen sprake is van koop op afstand als hier bedoeld dan wel het geleverde Product door Durner Projecten naar de specificaties van de Klant is vervaardigd.

10 Betaling en opschorting

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door Durner Projecten aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Durner Projecten aangegeven. Durner Projecten is gerechtigd periodiek te factureren en een voorschotbetaling te verlangen.
2. Alle aan de Klant geleverde zaken – zoals informatie en materialen - blijven eigendom van Durner Projecten totdat alle bedragen die de Klant aan Durner Projecten op grond van de tussen partijen gesloten Overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Durner Projecten zijn voldaan.
3. Indien de Klant in gebreke blijft met de tijdige of volledige betaling van een factuur, is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een vertragingsrente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Klant een rente verschuldigd van tenminste 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de Klant de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4. Durner Projecten mag de uitvoering van de Opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken, dan wel indien Durner Projecten door een mededeling of gedraging van de Klant moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

11 Rechten van intellectuele en industriële eigendom
1. Alle uit hoofde van de Opdracht voortvloeiende rechten van intellectuele en/of industriële eigendom – van welke aard ook, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten en auteursrechten – met betrekking tot de uit hoofde van de Opdracht tot stand gebrachte resultaten en andere objecten, van welke aard ook, vallen toe aan Durner Projecten. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Durner Projecten daartoe bevoegd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. De Klant is gehouden ter bevestiging van de in het vorige lid bedoelde toeval of overdracht van rechten, steeds op eerste verzoek van Durner Projecten, onverkort en zonder enig voorbehoud, mee te werken aan alle formaliteiten die benodigd zijn voor de toeval of overdracht van deze rechten aan Durner Projecten, bijvoorbeeld door het ondertekenen van daartoe bestemde akten en/of overeenkomsten, zoals een akte van overdracht van diens auteursrechten.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, blijven de in het kader van de Opdracht door Durner Projecten tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten en andere objecten, van welke aard ook, waaronder ontwerpen, logo’s, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d., exclusief, volledig en onbezwaard eigendom van Durner Projecten, ongeacht of deze aan de Klant of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Durner Projecten mag de Klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via Durner Projecten heeft verkregen, (doen) kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.
5. Durner Projecten is gerechtigd tot het (doen) maken van foto’s en/of filmpjes van het Product nadat levering heeft plaatsgevonden. Partijen zullen dit in onderling overleg afstemmen. Nadat deze foto’s en/of filmpjes van het Product gemaakt zijn heeft Durner Projecten het recht om deze te (doen) gebruiken ten behoeve van eigen commerciële uitingen en de eigen portfolio, zowel on- als offline.

12 Garanties en vrijwaringen
1. Durner Projecten heeft bij de totstandkoming van het Product de nodige zorgvuldigheid in acht genomen en garandeert dat het Product conform inhoud van de Overeenkomst is.
2. De in het vorige lid genoemde garantie geldt voor een periode van twaalf maanden na levering van het Product, tenzij uit de aard van het geleverde Product anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
3. Indien de door Durner Projecten verstrekte garantie een Product betreft dat door een derde is geproduceerd, is de in lid 1 van dit artikel genoemde garantie beperkt tot die, die door de betreffende producent van het Product ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
4. Na verloop van de in dit artikel 12 genoemde garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging inclusief administratie, verzend- en voorrijkosten, door Durner Projecten aan de Klant in rekening gebracht worden.
5. De Klant dient het Product te gebruiken conform bestemming en gebruiksvoorschriften en zal bij het gebruik de door Durner Projecten verstrekte Gebruiksvoorschriften in acht nemen.
6. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het gebrek in het Product ontstaan is door toedoen van de Klant bijvoorbeeld als gevolg van verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de Gebruiksvoorschriften of door Durner Projecten anderszins verstrekte instructies.
7. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek in het Product is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waarop Durner Projecten geen invloed heeft kunnen uitoefenen.
8. In de Gebruiksvoorschriften van Durner Projecten kunnen specifieke eisen omtrent veiligheid en gebruik opgenomen zijn dan wel uitzonderingen of afwijkingen gemaakt worden op eventuele eisen en normen omtrent (veilig) gebruik van het Product. De Klant is zich hiervan bewust en verklaart zich rekenschap te hebben gegeven van deze eventuele bijzondere voorschriften omtrent veiligheid en gebruik.

13 Aansprakelijkheid
1. Indien Durner Projecten aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot hetgeen in dit artikel 13 is geregeld.
2. Durner Projecten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Durner Projecten is uitgegaan van door of namens de Klant in het kader van de Opdracht verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of materialen.
3. Durner Projecten is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het Product en daaruit direct of indirect voortvloeiende schade of schade aan het Product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik van het Product in strijd met de Gebruiksvoorschriften of de door Durner Projecten anderszins verstrekte instructies.
4. Durner Projecten is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze aansprakelijkheidsbeperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
5. Indien Durner Projecten aansprakelijk mocht zijn, is hij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Durner Projecten aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Durner Projecten toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
6. Indien Durner Projecten aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van Durner Projecten per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor Durner Projecten in het voorkomende geval verzekerd is of, bij gebreke van een verzekering, het bedrag gemoeid met dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van driemaal de factuurwaarde van de Opdracht.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Durner Projecten.


14 Overige bepalingen
1. Tussen het geleverde Product en de producten voorgesteld in uitingen van Durner Projecten – zoals op zijn website durner-architects.com en/of in catalogi - kunnen verschillen bestaan. Aangezien deze verschillen geen essentiële kenmerken van de producten betreffen noch hun kwaliteit beïnvloeden, geven deze de Klant geen recht op annulering van de Opdracht of een weigering van de levering. Nu een perfecte voorstelling van de producten in de uitingen van Durner Projecten niet gegarandeerd kan worden, is Durner Projecten niet verantwoordelijk voor de onnauwkeurigheid van de inhoud van bedoelde uitingen.
2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, van welke aard ook, die in het kader van de Overeenkomst, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden, Durner Projecten of de Klant schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, zullen ten aanzien van deze informatie, feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
3. Indien enig artikel van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige artikelen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe artikelen ter vervanging van de nietige of vernietigde artikelen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde artikelen in acht wordt genomen.
4. Ingeval van tegenstrijdige inhoud van de Algemene Voorwaarden en Overeenkomst, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst bij de uitleg van hetgeen partijen met elkaar overeengekomen zijn.
5. Op de Overeenkomst tussen Durner Projecten en Klant, Algemene Voorwaarden en uitvoering van de Opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6. Partijen sluiten de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag op de totstandkoming en uitleg van de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden en uitvoering van de Opdracht nadrukkelijk uit.
7. Partijen zullen in eerste instantie in redelijkheid proberen een gerezen geschil in onderling overleg op te lossen. Indien dit niet mogelijk is dan wel volgens Durner Projecten niet opportuun is, is de bevoegde rechter in Amsterdam bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen die verband houden met de totstandkoming, uitvoering en uitleg van de Overeenkomst c.q. Algemene Voorwaarden c.q. uitvoering van de Opdracht.

15 Vindplaats
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op www.durner-architects.com
2. Van toepassing is steeds de actuele online versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de Overeenkomst met Durner Projecten.
3. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.